Oferta

                     Oferta  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 

                                           na rok szkolny 2018/2019

wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań statutowych  (zapotrzebowanie na     wybrane formy kierować do pracownika Poradni, który opiekuje się placówką)

ZAKRES:

 1. Doradztwo zawodowe

    Nauczyciele

 • Grupa wsparcia dla nauczycieli zajmujących się doradztwem na terenie szkół i placówek – cykl podstawowy 3 spotkania po 2 godz. 1x w miesiącu, grupę tworzy minimum 5 nauczycieli,
 • Konsultacje dla nauczycieli z zakresu wspierania ucznia w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej

Rodzice

 • Indywidualne konsultacje
 • Informacyjno-wspierające spotkania z rodzicami w celu dostarczenia informacji o zmianach w systemie edukacji, zdobywania kwalifikacji oraz w celu wspierania dzieci w dokonywaniu wyborów zawodowych
 • Informacyjne spotkania dla rodziców dzieci posiadających przeciwwskazania i ograniczenie zdrowotne w wyborze zawodu i kierunku kształcenia

grupę tworzy minimum 10 rodziców

Uczniowie

 • Warsztaty zawodoznawcze dla uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
 • Indywidualne konsultacje
 • Diagnoza indywidualna preferencji zawodowych
 1. Uczeń zdolny

Nauczyciele

 • Warsztaty „Jak wspierać rozwój dziecka zdolnego?”- spotkania 3 godz. Minimum 15-tu nauczycieli mogą reprezentować różne szkoły z rejonu – szkoły podstawowe
 • Konsultacje na temat systemu wspierania dziecka zdolnego

Rodzice

 • Warsztaty „Jak wspierać rozwój dziecka zdolnego?”- 3 godz., minimum 10 rodziców

Uczniowie

 • Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna
 • Warsztaty stymulujące myślenie twórcze

warsztaty trwają 2 godz. lekcyjne dla grup uczniów zdolnych , z tego samego poziomu klasowego

 

 1. Wychowanie:

Nauczyciele

 • Grupa dla wychowawców klas wspierająca ich kompetencje wychowawcze
 • Konsultacje dla nauczycieli nastawione na rozwiązywanie problemów wychowawczych
 • Warsztaty dla nauczycieli wspierające ich umiejętności wychowawcze, nastawione na:
 • konkretnie problemy występujące w ich klasach
 • z zakresu rozwiązywania konfliktów z elementami przeciwdziałania przemocy
 • radzenie sobie z trudnymi zachowaniami w szkole
 • poruszające problem depresji
 • wzmacnianie motywacji uczniów do nauki

– czas i miejsce do ustalenia z realizatorem

 • Program „Golden Five” – uczniowie klas IV szkoły podstawowej
 • Udział w Zespołach Wychowawczych
 • Mediacje
 • Udział w zespołach ds. okresowej oceny wychowanków w Gdańskich Domach dla Dzieci

Rodzice

 • „Szkoła dla Rodziców” cykl dziesięciu 2 godzinnych spotkań
 • Konsultacje dla rodziców nastawione na rozwiązywanie problemu dziecka
 • Udział w Zespole Wychowawczym
 • Mediacje konfliktów z udziałem dzieci
 • Warsztaty związane z zagrożeniami płynącymi z korzystania z mediów elektronicznych  – 2 godziny lekcyjne
 • Warsztaty na temat wzmacniania motywacji dzieci do nauki – 2 godziny lekcyjne
 • Diagnoza dzieci z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania

Uczniowie

 • Diagnoza dzieci i młodzieży z problemami w zachowaniu
 • Indywidualne spotkania z dziećmi i młodzieżą nastawione na rozwiązywanie problemu
 • Warsztaty dla klas z zakresu:
 • Przeciwdziałanie przemocy – warsztaty dla klas IV-VI
 • Atmosfera w klasie, tolerancja – uczniowie szkół podstawowych        i ponadpodstawowych
 • Godność szacunek, tolerancja – warsztat dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • Obraz siebie, samopoznanie – dla gimnazjalistów i uczniów kl. VIII szkół podstawowych
 • Jak radzić sobie ze stresem- starsze klasy szkół podstawowych, gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadpodstawowych
 • Profilaktyka FAS – klasa III gimnazjalna i starsi
 • Przeciwdziałanie cyberprzemocy – uczniowie szkół podstawowych od VII
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów

– czas, miejsce i grupa do ustalenia z realizatorem

 • Spotkania z grupami przedszkolnymi w ramach „Stymulacja rozwoju psychospołecznego” zawierającego elementy z zakresu wychowania. – cykl 10 spotkań
 • Mediacje
 • Konsultacje i rozmowy wspierające
 • Socjoterapia – na terenie wybranej szkoły (dzieci kierowane po diagnozie we współpracy z pedagogiem szkolnym) – każdorazowo do ustalenia z realizatorem – Ewa Kotarba-Tysarczyk (od II semestru roku szkolnego 2018/2019)

 

 1. Edukacja:

Nauczyciele:

 • Uczestnictwo w zespołach do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych – psychologiczne doradztwo przy tworzeniu IPET
 • Warsztaty „Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w szkole” – jednorazowe 3 godz. dla Rady Pedagogicznej
 • Warsztaty „Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym – norma czy nie?” jednorazowe 2 godz. minimum 10 osób
 • Cykliczne spotkania z logopedami działającymi w szkołach i placówkach z rejonu Poradni
 • Warsztaty poruszające problem ucznia z dysleksją:
 • „ Uczeń z dysleksją w szkole, zintegrowany system pomocy”- jednorazowe 2 godz. zegarowe dla Rad Pedagogicznych

Rodzice:

 • Indywidualne konsultacje dla rodziców
 • Warsztat dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym: „Norma rozwojowa w komunikacji słownej u 3, 4 i 5-latka. ” jednorazowe 2 godz. minimum 10 osób
 • Spotkania z rodzicami, jak pomóc dziecku ze specyficznymi problemami edukacyjnymi, jak pracować w domu (udział w spotkaniach z rodzicami w szkole)
 • Spotkania dla rodziców dotyczące problematyki gotowości szkolnej
 • Uczestnictwo w posiedzeniu Zespołu Orzekającego

Uczniowie:

 • Badania diagnozujące specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży
 • Diagnoza uczniów z trudnościami w uczeniu się
 • Terapia pedagogiczna:
 • grupowa
 • indywidualna (dysleksja głęboka)
 • trening funkcji poznawczych z wykorzystaniem metody Instrumental Enrichment – dla dzieci z deficytami funkcji poznawczych od klasy IV do VII
 • Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne
 • Logopedyczne badania przesiewowe – dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas pierwszych
 • Logopedyczna diagnoza indywidualna
 • Indywidualna terapia logopedyczna
 • Zajęcia grupowe na terenie przedszkoli stymulujące rozwój mowy dzieci z grup rocznego przygotowania przedszkolnego
 • Zajęcia rozwijające komunikację językową dla dzieci przedszkolnych od 4 roku życia